Verkoop- en Leveringsvoorwarden

Online Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor eindgebruikers

Contractuele informatie

 

“Wij” zijn:

Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Straße 2
30916 Isernhagen
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 5136 – 97 75-0
Telefax: +49 (0) 5136 – 97 75-10

E-Mail: info@bullerjan.com
Website: http://www. bullerjan.com

Handelsregister: Rechtbank Hannover, HRB 209054
Directie: Julius Ratjen; Kevin Senff

BTW-identificatienummer: DE 815 394 489

Wij bieden u kachels en accessoires voor kachels te koop aan.

Daarvoor stellen we een “ONLINE SHOP” ter beschikking die via onze website te bereiken is. Onderaan, bij “Details” van het daar vermelde artikel, kunt u één of meer producten met de te selecteren eigenschappen uitkiezen door op “IN DE WINKELWAGEN” te klikken.

U verkrijgt een overzicht van de door u geselecteerde artikelen door op “WINKELWAGEN” te klikken. Daar kunt u door op het prullenbak-symbool te klikken een artikel in de aangegeven hoeveelheid volledig van de selectie verwijderen. Na een klik op het potlood-symbool kunt u de “HOEVEELHEID” van ieder geselecteerd artikel en eventueel daarbij geselecteerde eigenschappen wijzigen. Bevestig uw wijzigingen door op “WINKELWAGEN ACTUALISEREN” te klikken.

Indien uw selectie juist en volledig is kunt u de bestelling en betaling starten door op “NAAR DE KASSA GAAN” te klikken.

S.v.p. de aangegeven velden in het volgende formulier “FACTUURADRES” invullen. Indien u “Naar ander adres verzenden” selecteert, heeft u de optie om een “AFLEVERADRES” dat afwijkt van het factuuradres aan te geven. Daarna op “DOORGAAN” klikken.

Vervolgens kunt u de “VERZENDWIJZE” selecteren. Vervolgens ter bevestigen op “DOORGAAN” klikken.

Hierna (“BETAALGEGEVENS”) kunt u kiezen op welk van de door ons aangeboden wijzen u de aankoop wenst te betalen. Daarna s.v.p. op “DOORGAAN” klikken.

In het hierboven vermelde “BESTELOVERZICHT” vindt u een overzicht van uw selecties en gegevens.

Er kan uitsluitend een overeenkomst met ons worden gesloten indien u akkoord gaat met onze Online-Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en kennis heeft genomen van deze informatie en de annuleringsvoorwaarden, wat u door het aanvinken van het betreffende hokje dient te bevestigen.

Door op “NU KOPEN” te klikken geeft u een verbindende aanvraag tot aankoop van het geselecteerde artikel overeenkomstig uw keuze en gegevens, de vermelde totaalprijs, onze Online Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en deze contractuele gegevens, en voert u de betaling onder inachtneming van de door u gekozen betaalwijze uit.

De door u ingegeven informatie kunt u tot dat moment op ieder moment wijzigen en bekijken. Daarvoor kunt u de navigatie- en invoeropties van uw browser gebruiken.

U ontvangt per omgaande een bevestiging van de opdracht/bestelling van onze shop. Deze informeert u tevens dat uw order bij ons is ontvangen. Daarna zenden wij u via het door u aangegeven E-mailadres een automatische bevestiging van de overeenkomst/bevestiging van de opdracht/factuur, waarin de inhoud van de overeenkomst (naast onze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden) opnieuw is vermeld. Deze kunt u altijd met de functies “Afdrukken” uitprinten en “Opslaan” opslaan. De overeenkomst komt tot stand door toegang van deze bevestiging van de overeenkomst.

De tekst van de overeenkomst wordt met respect van de gegevensbescherming opgeslagen. Wij stellen u deze op verzoek beschikbaar.

Het sluiten van de overeenkomst geschiedt in de Duitse taal.

Indien een koop- of servicecontract onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, heeft u recht op de wettelijke garantieclaims in overeenstemming met onze Online Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, die ook daarnaast van toepassing zijn.

Online Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Bullerjan GmbH

  • 1 Geldigheid

(1) Onze leveringen, diensten en aanbiedingen via onze Online-shop geschieden uitsluitend op basis van deze Online Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

(2) Handelsvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, ook niet indien wij de geldigheid daarvan in een bepaald geval niet specifiek betwisten.

  • 2 Aanbod en Overeenkomst

(1) In prospectussen, advertenties en ander reclamemateriaal opgenomen aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

(2) De klant is 14 kalenderdagen na verzending gebonden aan een door hem ondertekende en door ons nog niet geaccepteerde order. We hebben het recht om de aanbieding binnen deze termijn te accepteren. Bepalend voor de naleving van de termijn is het tijdstip waarop onze acceptatie naar de klant gaat.

  • 3 Prijzen en Betalingsvoorwaarden

(1) Onze prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Tenzij anders overeengekomen gelden de prijzen voor levering vanuit ons magazijn, inclusief verpakking. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Een opstelling van de verzendkosten – bruto-  hebben we als PDF-document ter beschikking gesteld.

(2) De klanten hebben alleen recht op verrekening of terugbetaling indien de rechtsgeldigheid daarvan vastgesteld en onbetwist is. Hiervan uitgezonderd zijn rechten van de klant die voortvloeien uit garantie.

  • 4 Levering en Levertijd

(1) Zover er schriftelijk geen bindende leverdatum of leveringstermijn is meegedeeld, dienen onze leveringen en diensten binnen een termijn van twee weken te geschieden. De termijn begint met het sluiten van de overeenkomst, echter niet vóór het verstrekken van alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst door de klant.

(2) Indien wij niet voldoen aan een leverdatum of leveringstermijn, dient de klant ons een redelijke respijtperiode te geven die niet langer mag zijn dan twee weken.

  • 5 Garantie en Aansprakelijkheid

(1) Onze aansprakelijkheid voor vergoeding van schade, ongeacht de rechtsgrond, (met name bij vertraging, gebreken of dergelijk plichtsverzuim), is beperkt tot de normale, binnen het contract voorzienbare schade.

(2) Bij een koopovereenkomst zijn wij en onze vertegenwoordigers niet aansprakelijk voor zichtbare tekortkomingen van de geleverde goederen indien de klant ons niet binnen een termijn van twee weken na aflevering van de goederen informeert over het gebrek.

(3) De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor aansprakelijkheid wegens grove nalatigheid of opzettelijk gedrag, voor kwaliteitskenmerken, i.v.m. letsel aan het leven, het lichaam of de gezondheid. of volgens de wet productaansprakelijkheid.

  • 6 Eigendomsvoorbehoud

(1) We behouden ons het eigendom van de geleverde goederen voor tot aan de volledige betaling van de koopprijs van deze goederen (hierna “voorbehouden goederen” genoemd). Tijdens het bestaan van het eigendomsvoorbehoud mag de klant de voorbehouden goederen niet zonder onze toestemming vervreemden of anderszins over het eigendom daarvan beschikken.

(2) Bij toegang van derden (met name door een deurwaarder) tot de voorbehouden goederen zal de klant op ons eigendom wijzen en ons onmiddellijk informeren zodat wij onze eigendomsrechten kunnen handhaven.

(3) Indien de voorbehouden goederen onlosmakelijk zijn verbonden of vermengd met andere zaken die ons niet toebehoren, verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de voorbehouden goederen (eindbedrag van de rekening inclusief omzetbelasting) t.o.v. de andere verbonden of vermengde zaken op het tijdstip van de verbinding of vermenging. Indien de voorbehouden goederen zodanig zijn verbonden of vermengd dat de zaak van de klant als hoofdzaak is te beschouwen, zijn de klant en wij het nu al eens dat de klant ons het mede-eigendom van deze zaak pro rato overdraagt. Wij aanvaarden deze overdracht nu al.

(4) Bij verzuim van de klant, met name bij betalingsachterstand, zijn wij gerechtigd om de voorbehouden goederen op te eisen, in zover wij ons uit de overeenkomst hebben teruggetrokken.

  • 7 Rechtskeuze

Betreffende deze Online Verkoops- en Leveringsvoorwaarden en de contractuele verhouding tussen ons en de klant geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, onder uitsluiting van het internationale uniforme recht, met name het UN-kooprecht.

  • 8 Bevoegde rechtbank

(1) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon, of een publiekrechtelijk fonds is, komt de exclusieve jurisdictie betreffende alle directe of indirecte uit de contractuele verhouding voortvloeiende geschillen toe aan onze vestigingsplaats in Isernhagen. Dit geldt ook indien de klant geen algemeen forum in de Bondsrepubliek Duitsland heeft.

(2) In alle gevallen hebben wij het recht om een gerechtelijke procedure in te stellen op de plaats van uitvoering of bij het algemene forum van de klant.

(3) Prioritaire wettelijke voorschriften, met name betreffende exclusieve bevoegdheden, blijven onverlet.

Annuleringsvoorwaarden

 (1) Klanten (§ 13 DBW) bij het afsluiten van een transactie op afstand volgens de grondwet een wettelijk recht op herroeping, waarover wij u hieronder informeren. De uitzonderingen op het recht op ontbinding zijn in paragraaf 2 geregeld. U kunt een voorbeeld annuleringsformulier downloaden als apart PDF-formulier.

Annuleringsvoorwaarden

Recht op ontbinding

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u, of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw recht op ontbinding uit te oefenen dient u ons (Bullerjan GmbH, Neuwarmbüchener Straße 2, 30916 Isernhagen, Duitsland, Telefoon: +49 (0) 5136 – 97 75-0, Telefax: +49 (0) 5136 – 97 75-10, E-Mail: info@bullerjan.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te ontbinden. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-annuleringsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Voor het behoud van het recht op herroeping is het voldoende dat u de mededeling over het uitoefenen van het recht op herroeping vóór afloop van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van de ontbinding

Indien u deze overeenkomst annuleert, dienen wij alle betalingen die wij van u mochten ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit een andere soort levering dan die door ons werd aangeboden, de gunstigste standaardlevering, gekozen heeft), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen, vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is afgesproken: in geen geval wordt u een vergoeding berekend in verband met deze terugbetaling.

U dient de goederen onmiddellijk, en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag dat u ons over de annulering van deze overeenkomst heeft geïnformeerd, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt.

U hoeft een eventueel waardeverlies uitsluitend te vergoeden indien dit waardeverlies te herleiden is naar een voor het testen van de aard, eigenschappen en werking van de goederen niet noodzakelijke behandeling.

(2) Het recht op ontbinding bestaat niet inzake overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bestemming van u maatgevend is, of die duidelijk op uw persoonlijke behoeften zijn afgestemd.

 

 

Bullerjan GmbH

Situatie: 01/2020